Over DIS

Het dbc-informatiesysteem (DIS) van de NZa ontvangt en beheert informatie over alle behandeltrajecten in de medisch-specialistische, ggz, forensische zorg en revalidatiezorg. Zorgaanbieders in deze sectoren hebben de wettelijke plicht om deze gegevens aan te leveren. De NZa en een aantal overheidsinstellingen gebruiken deze gegevens voor toekomstig beleid en regelgeving.

Waarom deze website?

Met deze website wil de NZa inzicht geven in de medisch-specialistische zorg die in Nederland wordt geleverd. De NZa staat voor objectieve en transparante informatie over behandelingen die in Nederlandse ziekenhuizen plaatsvinden. Daarmee dragen we bij aan betere, betaalbare en toetsbare zorg in Nederland.

DIS-data medisch specialistische zorg

Deze website toont alleen DIS-gegevens over medisch-specialistische zorg. U vindt hier géén informatie die herleidbaar is naar individuele patiënten en instellingen, maar slechts generieke gegevens.

Welke data kunt u inzien op deze website?

Op deze site kunt u zien bij hoeveel patiënten bepaalde diagnoses zijn gesteld, de bijbehorende zorgproducten en zorgactiviteiten en de gemiddelde verkoopprijs. De data worden iedere maand geactualiseerd.

De informatiestructuur volgt de structuur van de dbc-systematiek, waarbij een specialisme een dbc-traject opent onder een bepaalde diagnose en hierbinnen een dbc-traject registreert. Binnen dit traject worden zorgactiviteiten geregistreerd. Deze registratie leidt vervolgens tot een bepaald dbc-zorgproduct.

De totale dataset van DIS is te groot om op deze wijze beschikbaar te stellen. Bij de selectie van data zijn daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Deze website bevat alleen data uit de huidige DBC-systematiek (DOT vanaf 2012).
  • Deze website bevat alleen zorgactiviteiten met een profielklasse van 1-8, 14 of 16. Meer informatie over de verschillende zorgprofielklasses kunt u vinden op de website Werken met DBC's van de NZa onder "Releasebestanden medisch-specialistische zorg".

De prijzen

De gemiddelde landelijke (historische) prijzen zijn berekend op basis van alle gedeclareerde vergoedingen die zijn aangeleverd vanaf 2012. Hieronder vallen zowel de gecontracteerde als de niet-gecontracteerde zorg. De vergoedingen bevatten ziekenhuiskosten én honoraria van medisch specialisten. Informatie over actuele lokale prijzen staat niet op deze site, maar is beschikbaar bij zorgverzekeraars. Ook het eventuele gevolg voor het eigen risico kan men bij de zorgverzekeraar opvragen. Aan de gemiddelde prijzen op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Berekening gemiddelde verkooppijs

Voor de berekening van de gemiddelde verkoopprijs hanteren wij een aantal rekenregels. Wij berekenen geen gemiddelde als minder dan 5 zorgaanbieders het zorgproduct hebben geregistreerd, of er in totaal minder dan 100 zijn geregistreerd. Ook nemen we geen dbc-zorgproducten zonder verkoopprijs mee. We nemen de laagste en hoogste 10% van de prijzen niet mee in het gemiddelde. Daarnaast zijn er kleinere correcties doorgevoerd, zoals het filteren van dubbele operatieve verrichtingen.

Vrije downloads

De dataset is vrij te downloaden in csv-formaat en te hergebruiken door een ieder zonder kosten.

Disclaimer

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De websites van de NZa worden zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen. De NZa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.